Projekty trwające

Typ nowotworu Kod badania Wskazanie Substancja badana Ośrodek PI Kontakt Email Clinical trials (opis badania, kryteria włączenia)
Rak jajnika SOLO3 Wznowa platynowrażliwa po conajmniej 2 liniach platyny u nosicieli mutacji BRCA1/2 Olaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02282020
Olsztyn WSS
Rak jajnika ORZORO Leczenie podtrzymujące olaparibem u chorych po elektywnym leczeniu wznowy platynowrażliwej (HGS) u których zostanie wykryta mutacja germinalna lub somatyczna (chore ze stwierdzaną wcześniej mutacją nie wchodzą do badania) Olaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02476968
Rak jajnika ARIEL4 Porówanie rucaparibu do chemioterapii (paclitaxel weekly lub platyna) u chorych z mutacją genu BRCA z rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnej otrzewnej po 2 liniach chemioterapii (z co najmniej 6 miesięczną przerwą po I linii; z kolejną wznową co najmniej miesiąc od zakończenia ostatniej chemioterapii. A Study of Rucaparib Versus Chemotherapy BRCA Mutant Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer Patients Rucaparib Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02476968
Rak jajnika ORCCYD Porównanie skuteczności leczenia Yondelisem w połączeniu z Caelyx’em (PLD) w porównaniu do monoterapii PLD u chorych z progresją choroby stwierdzoną na podstawie badań obrazowych po leczeniu drugiego rzutu z zastosowaniem schematu opartego na pochodnych platyny (jeżeli schemat leczenia zawierał PLD kwalifikują się do udziału w badaniu, jeśli progresja choroby wystąpi nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od otrzymania pierwszej dawki) A Study Comparing the Combination of Trabectedin (YONDELIS) and DOXIL/CAELYX With DOXIL/CAELYX for the Treatment of Advanced-Relapsed Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Cancer Trabectedyna Poznań SKPP Mądry 61 8549016 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01846611
Rak jajnika JEVALIN 100 Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo awelumabu (MSB0010718C) w skojarzonym eczeniu z/lub chemioterapią u pacjentek z wcześniej nieleczonym nabłonkowym rakiem jajnika Avelumab Olsztyn WSS https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02718417?term=ovarian+cancer+Avelumab&rank=4
Rak jajnika OReO
ENGOT-ov38
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie leczenia podtrzymującego Olaparibem u pacjentów z nabłonkowym rakiem jajnika uprzednio leczonych za pomocą PARPi i w odpowiedzi na powtórną chemioterapię Olaparib Poznań SKPP Radosław Mądry 618549020 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03106987
Szczecin PUM Tomasz Huzarski
COI – Warszawa Mariusz Bidziński
COI – Kraków Paweł Blecharz
CO Ziemi Lubelskiej, Lublin Elżbieta Kutarska
Olsztyn WSS Tomasz Waśniewski
Rak jajnika, Rak jajowodu, Pierwotny Rak Otrzewnej IMagyn050
ENGOT-ov39
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie atezolizumabu w porównaniu z placebo, podwane w skojarzeniu z paklitakselem, karboplatyną i bewacizumabem u pacjentów z nowo zdiagnozowanym stadium III lub stadium IV raka jajnika, jajowodów lub pierwotnego raka otrzewnej Atezolizumab Poznań SKPP Radosław Mądry 618549020 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03038100
COI – Warszawa Mariusz Bidziński
COI – Kraków Paweł Blecharz
Białystok – BCO Beata Maćkowiak – Matwiejczyk
Kielce – ŚCO Jolanta Smok – Kalwat
Rak jajnika, Rak jajowodu, Pierwotny Rak Otrzewnej PRIMA Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające zastosowania niraprybu jako leczenia podtrzymującego u pacjentów z zaawansowanym rakiem jajnika po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie przy zastosowaniu chemioterapii I linii opartej o platynę Niraparyb Poznań SKPP Mądry 618549020 radoslaw.madry@skpp.edu.pl https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016