Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanej za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych.

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielanej za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia do ustawy o utworzeniu ABM czytamy: „Regulacja zawarta w projekcie rozporządzenia jest niezbędna do zapewnienia zgodności przepisów określających warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Agencji, z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej obowiązującymi w Unii Europejskiej, w szczególności z rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 1098 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)”.*

*https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12321412/12579258/12579259/dokument387135.pdf